Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản gì?

Tham khảo bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️

Công ty Luật Thiên Minh chia sẻ về biên bản họp hội đồng thành viên và mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty. Để được tư vấn rõ hơn về vấn đề này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua SĐT: 0839 400 004 – 0836 400 004 để được tư vấn – hỗ trợ!

Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản gì?

Điều 61. Biên bản họp Hội đồng thành viên

1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

3. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Theo quy định này, Biên bản họp hội đồng thành viên chính là biên bản ghi nhận trình tự diễn ra cuộc họp hội đồng thành viên và ý kiến họp bàn giữa các thành viên về một hay nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Trong trường hợp các thành viên không thể tập trung để cuộc họp diễn ra thì có thể tiến hành lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản theo quy định tại  Điều 62 Luật Doanh nghiệp 2014 – Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định hoặc không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thành viên;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, tỷ lệ phần vốn của thành viên Hội đồng thành viên;

c) Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

d) Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về công ty;

đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên công ty và được gửi về công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ;

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty. Báo cáo kết quả kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng thành viên và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Mục đích, nội dung lấy ý kiến;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền đã gửi phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên mà không nhận được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;

c) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);

d) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH …….

———————

Số:………./BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

——————————

……, ngày …… tháng …..năm ……….

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CÔNG TY TNHH ……

(Về việc ………………..)

Hôm nay, vào hồi ………….., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty …………(GCN đăng ký kinh doanh số: ……………………….do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………. cấp ngày: …………) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc ………………………………………………….của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1.  Các thành viên có mặt:

Stt

Họ và tên

Số vốn góp (đồng)

Tỷ lệ vốn góp (%)

1

   Nguyễn Văn A

   
2

   Nguyễn Văn B

   

3

   Nguyễn Văn C

   

4

   Nguyễn Thị D

   
     

2.  Các thành viên vắng mặt:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.  Thành viên mời:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.  Chủ tọa và thư ký:

–    Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………………………………………

–    Thư ký: …………………………………………………………………………………………………………………………..

B.  NỘI DUNG CUỘC HỌP

1.  Mục đích, chương trình họp

 

+   Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

+   Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

 

2.  Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

 

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kết quả biểu quyết: …………………………………………………………………………………………………………………

3.  Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4.  Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

Nhất trí sửa Điều ……, Điều ……;.cho phù hợp với nội dung và Luật Doanh nghiệp 2005

5.  Thời điểm thực hiện: ………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc …….cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên:

Nguyễn văn A …………………………………………………………………………………………………………………………


Nguyễn Văn B ………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyễn Văn C ………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyễn Thị D ………………………………………………………………………………………………………………………..

Thành viên mới:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

>>> Hướng dẫn thủ tục làm giấy khai sinh cho con

>>> Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy mới nhất


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !