Quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

Bài viết dưới đây Luật Thiên Minh xin chia sẻ về điều kiện, quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, lưu ý về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo và mẫu tờ trình bổ nhiệm.

Điều kiện bổ nhiệm, trình tự bổ nhiệm các bộ công chức lãnh đạo được quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ) như sau:

Người được đề nghị bổ nhiệm phải đạt tiêu chuẩn chung của CBCC và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước; có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định; có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.

Về tuổi bổ nhiệm: CBCC bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ); trường hợp CBCC đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

Đối với công chức giáo dục tiểu học, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Hiệu trưởng trường tiểu học công lập do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm theo quy trình bổ nhiệm. Người được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học.

Quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg, công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm theo trình tự như sau:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức lãnh đạo thực hiện trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm.

Bước 2: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị thực hiện đề xuất nhân sự để bổ nhiệm

Thứ nhất, đối với nguồn nhân sự tại chỗ việc đề xuất nhân sự được thực hiện như sau:

– Căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của công chức trong cơ quan, đơn vị thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đề xuất phương án nhân sự.

– Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Có thể giới thiệu từ 1 đến 3 công chức để lựa chọn đối với một chức vụ được bổ nhiệm. 

– Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị với những nội dung sau:

+ Trao đổi, thảo luận về những yêu cầu và tiêu chuẩn để công chức được bổ nhiệm làm công chức lãnh đạo.

+ Thông báo danh sách công chức được lãnh đạo giới thiệu

+ Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác của những công chức được giới thiệu để bổ nhiệm.

+ Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển của những công chức được giới thiệu bổ nhiệm và dự kiến phân công công tác

+ Công chức được giới thiệu trình bày ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan.

– Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

– Đảng ủy hoặc Thường vụ Đảng uỷ cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

– Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết để quyết định người được đề nghị bổ nhiệm, người được đề nghị phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

Thứ hai, đối với nguồn nhân sự từ nơi khác việc đề xuất nhân sự được tiến hành như sau:

– Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu.

– Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất về chủ trương và tiến hành một số công việc sau:

+ Đại diện lãnh đạo cơ quan gặp cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác; + Làm việc với cấp uỷ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức.

+ Trao đổi kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; lấy ý kiến của cấp uỷ cơ quan về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức.

+ Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.

Lưu ý về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo

– Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 05 năm. Khi hết thời hạn được bổ nhiệm, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét quyết định việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

– Việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo phải đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 24/2010/NĐ-CP như sau:

+ Công chức lãnh đạo phải là người đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

+ Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại.

+ Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao và không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

– Công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm lại theo trình tự quy định tại Điều 11 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg như sau:

+ Cán bộ, công chức lãnh đạo làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ theo hướng dẫn tại Quy chế đánh giá cán bộ, công chức gửi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền.

+ Tập thể cán bộ, công chức (hoặc tập thể lãnh đạo) trong cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và gửi biên bản lên Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền;

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức lãnh đạo đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại.

+ Sau khi trao đổi trong tập thể lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

– Công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm.

Nội dung mẫu tờ trình bổ nhiệm

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/TTr- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Về việc bổ nhiệm cán bộ……

Kính gửi: – ( Tên cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ)

– (Chức vụ người có thẩm quyền bổ nhiệm- Ông/Bà:………)

1. Nêu nhu cầu, lý do bổ nhiệm cán bộ, sự cần thiết phải bộ nhiệm cán bộ; Tóm tắt về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm và căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ để đề xuất nhân sự cụ thể.

– Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc cụ thể được giao, định hướng phát triển của cơ quan, tổ chức;

– Nhu cầu của cán bộ đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức(nêu rõ lý do cần thiết phải bổ nhiệm cán bộ);

– Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

2.Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan, tổ chức. Đề nghị (Chức vụ người có thẩm quyền bổ nhiệm- Ông/Bà:………) xem xét, bổ nhiệm Ông/Bà……………………….. giữ chức vụ……………….tại cơ quan/tổ chức.

3. Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ kèm theo gồm:

– Bản tóm tắt về lý lịch người được đề nghị bổ nhiệm;

– Bản tóm tắt quá trình công tác;

– Bản tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của người được đề nghị bổ nhiệm cán bộ.

– Kết quả lấy phiếu tín nhiệm;

………

Kính đề nghị [( Tên cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ); (Chức vụ người có thẩm quyền bổ nhiệm- Ông/Bà:………)] xem xét, quyết định bổ nhiệm Ông/Bà……………………….. giữ chức………………. tại cơ quan/tổ chức……………………/.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu: VT; TC

 

 

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xem thêm;

>>> Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy mới nhất

>>> Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản gì?


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !